Question:


Sample:

Answer: qing1chen2di4yi1lv3yang2guang1tou4she4dao4ta1de0shu1zhuo1shang4


Sample:

Answer: kao3mian4bao1de0xiang1wei4mi2man4zai4kong1qi4zhong1

Sample:

Answer: xia4ri4de0wu3hou4zhi1liao3zai4bu1ting2de0jiao4zhe0


Keywords: Chinese Language, Hànyǔ Pīnyīn, Shinkoku Kanwa Inkyō Onji


Solution:
  1. Translate the question from Shinkoku Kanwa Inkyō Onji notation to Hànyǔ Pīnyīn notation.
  2. Write the tone for each character after the pronunciation.

Answer: ta1men2suo3you3de0she4bei4he2yi2qi4fang3fu2dou1shi4you3sheng1ming4de0